โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาจุลินทรีย์ในจาวปลวกเพื่อย่อยสลายเซลลูโลส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิณาพัฒน์ วัฒนวาณิชกิจพร

  • มโนชา ต่ายจันทร์

  • เขมจิรา คำผานาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • จาวปลวก

  • จุลินทรีย์

  • เซลลูโลสการย่อยสลาย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาจุลินทรีย์ในจาวปลวกเพื่อย่อยสลายเซลลูโลส มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาจุลินทรีย์ในจาวปลวก ที่มีผลต่อการย่อยสลายเซลลูโลสแทนการใช้สารเคมีซึ่งเป็นการทำลายหน้าดิน โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 ตอน ตอนที่1 ศึกษาระยะเวลาการหมักน้ำหมักจุลินทรีย์จาวปลวกที่สามารถย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ตอนที่2 ผลการศึกษาระยะเวลาการย่อยสลายฟางข้าว เศษใบไม้ และเศษหญ้าที่ตัดทิ้ง ของน้ำหมักจุลินทรีย์จาวปลวก ตอนที่3 ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการย่อยสลายระหว่างน้ำหมักจุลินทรีย์ฮอร์โมนจาวปลวกและสารพัฒนาที่ดิน และตอนที่4 ศึกษาประสิทธิภาพของสารจุลินทรีย์จาวปลวกที่มีผลต่อคุณภาพของดิน