โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพลั่วสารพัดประโยชน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นรินทร์ ตันตั้งตรง

  • ภูวินท์ อภิไชยาวาทย์

  • อัจฉศักดิ์ สุทธิรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลั่ว

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสิ่งประดิษฐ์พลั่วสารพัดประโยชน์มีวัตถุประสงค์ เพื่อประดิษฐ์พลั่วที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้เป็นตลับเมตรได้ ใช้เป็นมีดได้ ใช้เป็นที่เปิดฝาขวดได้ ใช้เป็นกระทะได้ ใช้เป็นที่สับกิ่งไม้ได้ ใช้เป็นไขขวงได้ ใช้เป็นที่ลับมีดได้ ใช้เป็นจอบได้ ใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวได้ เป็นต้น จากการประดิษฐ์พบว่า การนำอุปกรณ์ต่างๆมาประดิษฐ์ให้อยู่ในพลั่วอันเดียวกัน หรือประกอบเข้ากับพลั่วประดิษฐ์นั้นมีความยากมาก แต่เมื่อประดิษฐ์เสร็จ และนำพลั่วออกมาทดสอบประสิทธิภาพนั้น อุปกรณ์ทุกอย่างสามารถใช้งานได้จริง เช่น ตลับเมตรประดิษฐ์สามารถใช้วัดระยะได้ มีดประดิษฐ์สามารถใช้หั่น ปอก สับ ได้ ที่เปิดฝาขวดประดิษฐ์สามารถใช้เปิดฝาจีบหรือฝาขวดต่างๆได้ เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากในกระบวนการผลิตบางขั้นตอนนั้นอาจยากเกินความสามารถของกลุ่มข้าพเจ้า กลุ่มข้าพเจ้าจึงให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยในการประดิษฐ์พลั่วประดิษฐ์บางขั้นตอน เมื่อพลั่วถูกประดิษฐ์ขึ้นจนสำเร็จนั้น อุปกรณ์ชิ้นนีก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ในการเดินป่า โดยที่นักเดินทางไม่จำเป็นต้องพกอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ใช้ในป่าหลายชิ้นได้