โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการย้อมสีโครมาโซมด้วยสีสกัดจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงศกร สุทิน

  • พิชามญชุ์ ทองตัน

  • โชติกา กิจไพบูลย์รัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรพันธ์ อุดทะดาดวง

  • วิมลมาลย์ โสพรรณรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชสารสกัด

  • โครโมโซมการย้อมสี

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการย้อมสีโครมาโซมด้วยสีสกัดจากพืช มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่าสีสกัดที่สกัดจากธรรมชาติสามารถย้อมโครโมโซมได้มีประสิทธิภาพกว่าสารเคมีอะซีโตคาร์มีน และเพื่อเปรียบเทียบการติดสีย้อมของโครโมโซมของปลายรากหัวหอม จากสีที่สกัดออกมาจากพืชแต่ละชนิด อัตราส่วน 1:1, 1:2 และ 1:3 จากการนำสีที่สกัดจากพืชอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาย้อมติดสีโครโมโซมให้เด่นชัด ซึ่งสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริก 0.1% ในเมทานอลต่อพืช ในอัตราส่วน 1:1, 1:2 และ 1:3 พบว่าเม็ดข้าวเหนียวดำที่สกัดด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.1% ในเมทานอลต่อพืช ในอัตรส่วน 1:1 สามารถย้อมติดสีโครโมโซมได้ดีที่สุด รองลงมาคือ กระเจี้ยบ แก้วมังกร และอัญชัน ทั้งนี้เนื่องจากในกระบวนการที่สกัดสีที่ได้จากพืชแล้วนำมาย้อมปลายรากหอมนั้นสามารถย้อมติดสีโครโมโซมได้ เกิดจากสารในกลุ่ม แอนโทไซยานิน (Anthocyanin) ที่อยู่ในพืช ซึ่งเป็นสารที่ให้สีม่วงแดง สีส้ม และสีน้ำเงิน ซึ่งนิยมนำมาใช้ในการประกอบอาหาร เพราะให้สีที่ชัดเจน เพราะฉะนั้นถ้าสารในกลุ่มแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) ในพืชมีสีที่มีความเข้มมาก จะส่งผลให้สามารถย้อมติดสีโครโมโซมได้เด่นชัดขึ้น