โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโอเอซิสจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงศธร ทองจินดา

  • พรรณวษา บุญแก้ว

  • ศรานนท์ เทพพรหม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตากใบ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทองแดง ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วัสดุธรรมชาติ

  • โอเอซิส

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้ศึกษาการทำโอเอซิสจากวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ กาบกล้วย ผักตบชวา และอ้อดิบ ศึกษาประสิทธิภาพของโอเอซิส โดยดูจากการดูดซับน้ำและความสดของดอกเบญจมาศ และศึกษาปริมาณกาวต่อการรักษาความสดของดอกเบญจมาศ โดยแบ่งเป็น 3 การทดลอง การทดลองที่ 1 นำโอเอซิสที่ทำจากกาบกล้วย ผักตบชวา อ้อดิบและโอเอซิสจากท้องตลาดมาแช่น้ำ 5 นาที พบว่า โอเอซิสจากท้องตลาดมีความดูดซับน้ำได้ดีที่สุด การทดลองที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพความสดของดอกเบญจมาศ นำโอเอซิสทั้งหมดมาแช่น้ำเป็นเวลา 5 นาที นำดอกไม้ปักลงในโอเอซิสแล้วสังเกตความสด พบว่า โอเอซิสจากกาบกล้วย อ้อดิบ และจากท้องตลาด ให้ความสดเท่ากัน ดังนั้นโอเอซิสจากกาบกล้วยมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับโอเอซิสในท้องตลาด การทดลองที่ 3 ศึกษาปริมาณกาวต่อการรักษาความสดของดอกเบญจมาศ พบว่าโอเอซิสที่มีกาวแป้งเปียกจำนวน 800 ซีซี และโอเอซิสจากท้องตลาดให้ความสดเท่ากันคือ 4 วัน ดังนั้นโอเอซิสจากกาบกล้วยที่มีกาวแป้งเปียก 800 ซีซี มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับโอเอซิสท้องตลาดมากที่สุด