โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารสกัดจากพืชป่าชายเลนช่วยเร่งการงอกของข้าวหอมกระดังงา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนกฤต ชิณพงษ์

  • ปณิตา บุญทอง

  • สุนิสา สอิ้งทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตากใบ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าวหอมกระดังงา การเจริญเติบโต

  • ป่าชายเลน

  • พืช สารสกัดจากพืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในบริเวณท้องถิ่นของข้าพเจ้ามีพืชป่าชายเลนอยู่เป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าจึงได้นำพืช3ชนิด ซึ่งได้แก่ ต้นโกงกาง,ต้นจาก และต้นโปรง มาทำสารสกัดเพื่อช่วยเร่งงอกของข้าวหอมกระดังงา จุดประสงค์ในการทำโครงงานนี้คือศึกษาอัตราการงอกของข้าวหอมกระดังงาด้วยสารสกัดจากใบโกงกาง,ใบโปรง และใบจาก และศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการงอกของข้าวหอมกระดังงา ในตอนที่1 ตัวแปรต้นคือ สารสกัดจากใบโกงกาง ใบโปรงและใบจาก ตัวแปรตามคือ การงอกของเมล็ดพันธ์ข้าวและตัวแปรควบคุม คือ ปริมาณสารสกัด, ชนิดของพันธ์ข้าวและในตอนที่2 ตัวแปรต้นคือ สารสกัดจากใบโปรง ตัวแปรตาม คือ อัตราส่วนที่เหมาะสม และตัวแปรควบคุม คือ ปริมาณน้ำ, ปริมาณใบโปรง ผลที่ได้คือ สารสกัดที่ช่วยเร่งการงอกของข้าวหอมกระดังงาได้ดีที่สุดคือ สารสกัดจากใบโปรงที่ได้จากการสกัดร้อนมีเปอร์เซ็นการงอกของข้าวหอมกระดังงาคือ71%อัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดคือ อัตราส่วน500:300ซึ่งมีอัตราการงอกของข้าวหอมกระดังงาคือ71%และการนำสารสกัดจากใบโปรงที่ได้จากการสกัดร้อนอัตราส่วน500:300มาเร่งการงอกของข้าวหอมกระดังงาข้าวมีการแตกหน่อเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยวันละ2-3มิลลิลิตร