โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาอัตราการงอกของข้าวหอมกระดังงาเก่า ด้วยการทำ Seed priming กับการกระตุ้นด้วยความร้อน และสารจิบเบอริลลิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฟาร่าฮ์ เง๊าะสือนิ

  • อลิศรา มะ

  • อัสมาวาตี มะดาโอ๊ะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตากใบ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทอง ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • Seed priming

  • ข้าวหอมกระดังงา การปลูก

  • ข้าวหอมกระดังงา การเจริญเติบโต

  • สารจิบเบอริลลิน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นการงอกของข้าวหอมกระดังงาเก่าให้มีอัตราการงอกเพิ่มขึ้น โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 6 ตอน ตอนที่ 1 ศึกษาอัตราการงอกของข้าวหอมกระดังงา โดยการนำข้าวหอมกระดังงามาแช่น้ำเป็นเวลา 24 ชั่วโมง และหาอัตราการงอก พบว่า ข้าวหอมกระดังงาใหม่มีอัตราการงอกเฉลี่ย 74.67% และข้าวหอมกระดังงาเก่ามีอัตราการงอกเฉลี่ย 13.67% ตอนที่ 2 การกระตุ้นการงอกของข้าวหอมกระดังงาเก่าด้วยการทำ Seed priming โดยการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาเก่ามาแช่น้ำ 24 ชั่วโมง แล้วนำไปตากแดด 8 ชั่วโมง แล้วนำมาแช่น้ำอีก 24 ชั่วโมง และหาอัตราการงอก พบว่า ข้าวหอมกระดังงาเก่ามีอัตราการงอกเฉลี่ย 23.33% เพิ่มขึ้นจากเดิม 9.66% ตอนที่ 3 กระตุ้นการงอกของข้าวหอมกระดังงาเก่าด้วยการกระตุ้นการงอกด้วยความร้อน โดยการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาเก่ามาแยกเป็นสองส่วน ส่วนแรกนำไปแช่น้ำร้อน และส่วนที่สองนำไปนึ่ง ที่อุณหภูมิ 38, 40 และ 40 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลา 2,4,6,8 นาที ตามลำดับ หาอัตราการงอก พบว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาเก่าที่ผ่านการกระตุ้นการงอกด้วยความร้อนแบบนึ่งเป็นเวลา 8 นาที ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส มีอัตราการงอกมาที่สุดเฉลี่ย 21% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 7.33% ตอนที่ 4 การกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาเก่าด้วยการทำ Seed priming แล้วกระตุ้นการงอกด้วยความร้อน โดยการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาเก่ามาทำ Seed priming จากนั้นแยกข้าวหอมกระดังงาเก่าเป็นสองส่วน โดยการกระตุ้นด้วยความร้อนแบบแช่และนึ่ง หาอัตราการงอก พบว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาเก่าที่ทำ Seed priming และนึ่งเป็นเวลา 8 นาที ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส มีอัตราการงอกมากที่สุดเฉลี่ย 36% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 12.33% ตอนที่ 5 กระตุ้นการงอกของข้าวหอมกระดังงาเก่าด้วยการทำ Seed priming แล้วกระตุ้นการงอกด้วยสารจิบเบอเรลลิน พบว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาเก่าที่ผ่านการกระตุ้นการงอกด้วยสารจิบเบอเรลลินที่หมักด้วยเอทานอล 2 ชั่วโมง มีอัตราการงอกมากที่สุดเฉลี่ย 26% เพิ่มขึ้นจากเดิม 12.33% และตอนที่ 6 กระตุ้นการงอกของข้าวหอมกระดังงาเก่าด้วยการทำ Seed priming แล้วกระตุ้นการงอกด้วยความร้อน โดยนำข้าวไปแช่และนึ่งด้วยอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และแช่สารจิบเบอเรลลิน 2 และ 4 ชั่วโมง พบว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาเก่าที่ผ่านการกระตุ้นการงอกด้วยความร้อนแบบนึ่งเวลา 8 นาที ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และแช่ด้วยสารจิบเบอเรลลินที่หมักด้วยเอทานอลเป็นเวลา 2 ชั่วโมง มีอัตราการงอกมากที่สุดเฉลี่ย 43.33% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 29.66 และจากการเปรียบเทียบในตอนที่ 6 กับจิบเบอเรลลินในท้องตลาดพบว่า เมล็ดที่ผ่านการแช่จิบเบอเรลลินในท้องตลาดมีอัตราการงอก 38.67% ซึ่งน้อยกว่าตอนที่ 6 ประมาณ 4.66%