โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเสื่อมสภาพของโครงสร้างเนื้อเยื่อปลายรากผมที่ถูกแช่ในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุลธิดา ผิวดี

  • ศิวกร บัวขาว

  • ศุจิกา คงราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรัชญา ละงู

  • สุภาพร หินน้อย

  • อมรรัตน์ เวชเตง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองถลาง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทกายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • รากผม

  • เนื้อเยื่อการเสื่อมสภาพ

  • เนื้อเยื่อโครงสร้าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาการเสื่อมสภาพของโครงสร้างเนื้อเยื่อปลายรากผม โดยทำการแช่ไว้ในน้ำจืดและในน้ำเค็ม เป็นระยะเวลา 1 3 5 และ 7 วัน ศึกษาลักษณะการเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อปลายรากผมที่ถูกแช่ในน้ำจืดและน้ำเค็ม เป็นระยะเวลา 1 3 5 และ 7 วัน พบว่าการเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อปลายรากผมที่แช่ในน้ำจืดมีการเสื่อมสภาพเร็วกว่าเนื้อเยื่อปลายรากผมมราถูกแช่ไว้ในน้ำเค็ม เนื่องจากเมื่อน้ำจืดออสโมซีสเข้าไปในเซลล์ทำให้เซลล์เต่งและแตกเนื้อเยื่อบริเวณนั้นจึงสลายหายไป ส่วนในน้ำเค็มน้ำในเซลล์ออสโมซิสออกมาจะทำให้เซลล์เหี่ยว แต่เมื่อแช่ไว้ในเวลานานขึ้นจะสามารถทำให้เซลล์เสื่อมสภาพได้ โดยสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในทางนิติวิทยาศาสตร์ได้ หากเกิดคดีที่วัตถุพยานเส้นผมหลุดร่วงลงในน้ำ