โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสีบาติกจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุลิสรา บุญวรรโณ

  • ชนิสรา ทนน้ำ

  • สุดารัตน์ เพชรฤทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองถลาง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • บาติกการทำ

  • บาติกสีธรรมชาติ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาประสิทธิภาพของสารเคลือบสีบาติกจากธรรมชาติ เพื่อศึกษาวิธีการทำผ้าบาติกจากสีธรรมชาติและเพื่อทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้าบาติกจากสีธรรมชาติ โดยศึกษาวิธีการทำสีจากธรรมชาติ การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคลือบสีบาติกจากธรรมชาติ และศึกษาวิธีการทำผ้าบาติดจากสีธรรมชาติ จากการศึกษาพบว่า สีจากธรรมชาติที่ได้ใช้วิธีการต้ม และใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืชที่ให้สี จากการทดสอบผลของการลงสีที่มีผลต่อความคงทนของสีบาติจากธรรมชาติพบว่า สีที่ใช้ได้ทั้งการย้อม คือ สีจากรากหมาก เปลือกเงาะ สีที่ใช้ในการเพ้นท์ คือ กระเจี๊ยบ ส่วนสีที่ใช้ได้ทั้งการย้อมและการเพ้นท์ คือ พังกา หรือโกงกาง ใบมังคุด เปลือกมะม่วงหิมพานต์ แต้ว เปลือกเสม็ด สารเคลือบที่ทำให้สีคงสีเดิมแต่ไม่ติดคงนาน คือ น้ำส้มสายชู สารเคลือบที่ทำให้สีเข้มขึ้น แต่ไม่ติดนาน คือ น้ำสารส้ม สารที่ทำให้สีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่ติดทนนาน คือ โซเดียมซลิเกต สารที่เหมาะสมในการนำมาใช้ในการเคลือบงานบาติกมากที่สุดคือ โซเดียมซิลิเกต จากการศึกษาทำให้ทราบวิธีการทำสีบาติกจากธรรมชาติ ลดต้นทุนในการทำผ้าบาติกและสามารถทำผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกได้