โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่หลงเหลืออยู่บนพื้นผิววัตถุชนิดต่างๆ เพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงนิติวิทยาศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดุริยางค์ นาราภักดีสกุล

  • สางสมฤดี ใยฝ้าย

  • อภิญญา จารจิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองถลาง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทกายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • นิติวิทยาศาสตร์

  • ลายนิ้วมือการตรวจ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดูการปรากฎของรอยลายนิ้วมือแฝงที่หลงเหลืออยู่บนพื้นผิววัตถุชนิดต่าง ๆ เพื่อศึกษาผลของระยะเวลาต่อคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝง คุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกแช่ในน้ำจืดและน้ำเค็ม รวมถึงคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ถูกเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิสูงและต่ำ พบว่า รอยลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวโลหะให้ผลชัดเจนที่สุด โดยวัดจากค่าความเข้มระดับสีเทามากที่สุด เมื่อเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา 14,21 และ 30 วัน พบว่า รอยลายนิ้วมือแฝงยังคงมีคุณภาพดี มองเห็นเส้นลายนิ้วมือชัดเจนและคุณภาพรอยลายนิ้วมือแฝงจะลดลงตามระยะเวลาในการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น เมื่อนำไปแช่ในน้ำจืดและน้ำเค็ม พบว่า คุณภาพของรอยอุรหภูมิต่ำดีกว่าอุณหภูมิสูง ซึ่งผลการทดลองนี้สามารถนำไปประกอบเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้ในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ได้