โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถังน่าใช้ ขวดน่าทิ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดาราฉาย เลิศเสริมทรัพย์

  • พรสุดา ผาด่าน

  • วารุณี ผู้รักธรรมชาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถังขยะ

  • รีไซเคิล

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างถังขยะน่าใช้ สำหรับคัดแยกขยะชนิดขวด และเพื่อสร้างความรู้ในการคัดแยกขยะและส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกขยะของนักเรียน โดยทำการศึกษาทั้งหมด 4 ตอนคือ 1.สำรวจปริมาณขยะชนิดขวดภายในบริเวณโรงเรียนก่อนการใช้ถังขยะน่าใช้ 2.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ในการคัดแยกขยะของนักเรียนก่อนการใช้ถังขยะน่าใช้ 3.ออกแบบและประดิษฐ์ถังขยะน่าใช้ สำหรับทิ้งขยะชนิดขวด และ 4.ตรวจสอบผลจากการติดตั้งถังขยะน่าใช้ ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณของขยะชนิดขวดหลังการใช้ถังขยะน่าใช้ลดลง 650 กรัม และนักเรียนมีความรู้ในการคัดแยกขยะหลังการใช้ถังขยะน่าใช้เพิ่มขึ้น ขนาดของมุมที่ทำให้ขวดตกลงถึงพื้นช้าลง ช่วยลดการกระแทกของขวดคือมุม 45 องศา และระยะห่างของตัวกั้นที่เหมาะสมช่วยให้กระป๋องหรือขวดไม่ติดค้างระหว่างตัวกั้น และชนกับตัวกั้นได้พอดี คือที่ระยะ 0.5 เซนติเมตร และ 1.0 เซนติเมตร จึงเลือกใช้ในการออกแบบสร้างถังขยะน่าใช้ และนักเรียนมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ที่ปฏิบัติมากที่สุดคือ เมื่อนักเรียนดื่มเครื่องดื่มจากขวด/กระป๋องเสร็จแล้ว นักเรียนนำไปทิ้งในถังขยะสำหรับทิ้ง และนักเรียนนำขวดเครื่องดื่ม/กระป๋องทิ้งลงในถังที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle)