โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารละลายจากเปลือกไข่ไล่มด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.ธนวัฒน์ นาคฤทธิ์

  • ด.ช.นราวิชญ์ คงทอง

  • ด.ช.สุพิสิฐ สฤษดิพันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มดกำจัด

  • เปลือกไข่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการไล่มดของสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซต์และเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการไล่มดของสารละลายเปลือกไข่ต่างชนิดกัน จากการศึกษาพบว่า เปลือกไข่ต่างชนิดกันเมื่อนำมาเผาแล้วผสมกับน้ำจะได้สารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซต์ ซึ่งสามารถไล่มดได้และมีระยะห่างเฉลี่ยต่างกันโดยสารละลายเปลือกไข่ที่มีประสิทธิภาพในการไล่มดได้ดีที่สุดคือ สารละลายเปลือกไข่ไก่ รองลงมาคือ ไข่เป็ด ไข่นกกระทา ตามลำดับ