โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพลาสติกชีวภาพจากเปลือกผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนาพร ไชยสุวรรณ์

  • ด.ญ.สุพิชชา เดี่ยวสกุล

  • ด.ญ.อิสรีย์ ศุภศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผลไม้เปลือก

  • พลสติกการทำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เปรียบเทียบสมบัติระหว่างพลาสติกที่ทำจากเปลือกผลไม้ชนิดต่างกัน โดยได้ศึกษาน้ำหนักที่สูญเสียไปหลังจากออกมาเป็นแผ่นพลาสติก ความเหนียวของพลาสติก และกรยอมให้น้ำไหลผ่าน พบว่า พลาสติกจากเปลือกมังคุดสูญเสียน้ำหนักมากที่สุดซึ่งสูญเสียไป 143 กรัม รองลงมาคือ พลาสติกจากเปลือกทุกเรียนและเปลือกเงาะ โดยพลาสติกจากเปลือกทุเรียนมีความเหนียวมากที่สุด สามารถทดแรงดึงได้ 9 นิวตัน รองลงมาคือ พลาสติกจากเปลือกเงาะ และเปลือกมังคุด ส่วนของสมบัติการยอมให้น้ำไหลผ่าน พบว่าพลาสติกทุกชนิดไม่ยอมให้น้ำไหลผ่าน สามารถกันน้ำได้