โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำหยดเพื่อการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติชัย ไพบูลย์

  • นพพล อมรพิศาล

  • อรรถชัย โตจีน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การเกษตร

  • น้ำหยด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานน้ำหยดเพื่อการเกษตร มีขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 สำรวจขวดน้ำพลาสติกที่เหลือใช้และคัดเลือกขวดพลาสติกเพื่อนำไปเป็นตัวถังเก็บน้ำ ขั้นตอนที่ 2 ทดลองและหาประสิทธิภาพของวัสดุอุปกรณ์เพื่อนำไปทำลูกลอยซึ่งอุปกรณ์ที่นำมาทดลองก็จะมี ขวดยาพารา ลูกปิงปอง โฟม ขั้นตอนที่ 3 เป็นการลงมือประดิษฐ์ระบบน้ำหยดในการทดลองจะมี 2 แบบเปรียบเทียบการให้น้ำ ของระบบน้ำหยดทั้ง 2 แบบ แบบที่ 1 ใช้หลักการเดียวกับการให้น้ำเกลือ โดยสาบน้ำเกลือซึ่งเจาะรูที่ฝาและตูดขวดแล้วนำสายน้ำเกลือไปใส่ที่ตูดขวดจากนั้นนำที่ปรับสายน้ำเกลือไปใส่ที่สายประกอบหัวหยดแล้วนำไปล็อกกับเหล็กยื่นที่ฐาน แบบที่ 2 จะมีลูกลอยเพื่อที่จะให้ระดับน้ำที่อยู่ในขวดเท่ากับหัวหยดซึ่งจะทำให้น้ำไหลใกล้เคียงกันโดยมีเหล็กดัดเป็นตัวยึดลูกลอยกับหัวหยด ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ ผลการทดลองพบว่า ระบบน้ำหยด แบบที่ 2 ดีกว่าแบบที่ 1 โดยการใช้ น้ำ 1 ลิตรสามารถให้พืชได้ถึง 11 ชั่วโมง