โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องระบบควบคุมการให้น้ำพืชด้วยดินและแสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศลิษา เจริญคง

  • ศุภลักษณ์ จันตะเภา

  • เจนภพ เขตวิทย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดิน

  • น้ำระบบควบคุม

  • แสง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาหาแนวทางแก้ปัญหาโดยการสรางระบบส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรที่ควบคุมการปิด-เปิดระบบสั่งจ่ายน้ำโดยอัตโนมัติ ด้วยปริมาณความชื้นของดิน (ระดับน้ำในดิน) จากพื้นที่การเกษตร สามารถควบคุมปริมาณน้ำที่ให้ในแต่ละครั้งได้ ส่วนระบบการส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรนั้นสามารถควบคุมปริมาณน้ำที่ให้ในแต่ละครั้งได้ ส่วนปิด-เปิดระบบด้วยแสงมีประสิทธิภาพดี ใช้งานได้ กลางคืนระบบสั่งจ่ายน้ำจะปิดอัตโนมัติ จึงไม่ต้องใช้แรงงานควบคุม ประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่าย เป็นระบบต้นแบบที่สามารถขยายผลนำไปใช้แก้ปัญหาดังกล่าวของเกษตรกรในชุมชน