โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสียอมผมจากใบเทียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรรณิการ์ โพธิ์คำ

  • นัชยา สมบูรณ์ประเสริฐ

  • พรทิพย์ ปาทาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สีย้อมผม

  • ใบเทียน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำได้แบ่งขั้นตอนการทดลองออกเป็นสองขั้นตอนแต่ละขั้นตอนแบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือขั้นตอนที่ 1 นำใบเทียนมาทำการระเหย กลุ่มที่หนึ่งใบเทียน 100 กรัม ผสมน้ำ 400 กรัม ตั้งไฟอ่อนนำน้ำใบเทียนที่ได้เทลงใส่ถาดตากให้แห้งเมื่อแห้งนำมาขูดเป็นผง นำผงปริมาตร 100 กัรม มาผสมน้ำ 200 กรัมนำมาย้อมผม กลุ่มที่สองนำใบเทียน 100 กรัม มาตำผสมน้ำ 400 กรัม ตั้งไฟอ่อนๆ นำน้ำใบเทียนเทใส่ถาดเมื่อแห้งนำมาขูกเป็นผงแล้วผสมน้ำมะนาว 200 กรัม นำมาย้อมผม กลุ่มที่สาม นำใบเทียน 100 กรัม มาตำผสมน้ำ 400 กรัม ตั้งไฟอ่อน ๆ นำน้ำใบเทียนตากให้แห้งเมื่อแห้งขูดแล้วผสมกาแฟ 200 กรัมนำมาย้อมผมผลการทดลองพบว่ายาย้อมผมที่ผลิตโดยวิธีการตำใบเทียนดีกว่าวิธีการระเหยแห้ง