โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสมุนไพรกำจัดมดน้ำตาล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันวิณี ถนนทอง

  • ระรินธร วงศ์ประทุม

  • สายฝน ศรีสอาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มดกำจัด

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาพืชต่าง ๆ ที่สามารถกำจัดมดได้ จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าพืช 10 ชนิด พบว่า พริกสามารถใช้เป็นยาสมุนไพรได้ มดเป็นสัตว์ที่สร้างความรำคาญ และก่อให้เกิดความเสียหายกับอาหาร เช่น มดไปเกาะตามอาหาร ขาของมดก็จะมีเชื้อโรคเกาะอยู่มากมาย จึงได้คิดค้นโครงงานสมุนไพรกำจัดมด โดยไม่ต้องสารเคมีให้เป็นอันตรายต่อสัตว์ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม