โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการแปลงเพศปลากัด โดยใช้กวาวเครือแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรกต โพธิ์วัฒนกิจ

  • ดวงเดือน มีมา

  • ศิริวรรณ ทองบุญมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กวาวเครือแดง

  • ปลากัดการแปลงเพศ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้คิดที่จะทำปลายตัวเมียให้กลายเป็นตัวผู้ หรือการแปลงเพศปลานั้นเอง โดยคิดนำกวาวเครือแดงมาใช้ในการแปลงเพศปลา เนื่องจากในกวาวเครือแดงมีฤทธิ์สารเคมีคล้ายฮอร์โมนเพศผู้ โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มใช้กวาวเครือแดงอัตราส่วนต่าง ๆ แช่ลูกน้ำเป็นเวลา 5 นาที ผลการทดลองพบว่า ปลากัดที่กินอาหารแช่กวาวเครือแดงในอัตรา กวาวเครือแดง 20 กรัม ต่อน้ำ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ปลากัดเป็นเพศผู้มากว่ากลุ่มอื่น ๆ ถึง 90 % แต่ในส่วนอัตราการเจริญเติบโตและอัตรการตายไม่ต่างไปจากกลุ่มควบคุม โดยปลายที่กินกวาวเครือแดงจะมีสีเข้มกว่าปลากลุ่มควบคุม