โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องล้างกระชายอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนาภา ภู่ทอง

  • ขวัญชนก ประสี

  • วิลาวรรณ พุ่มเกิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระชายเครื่องล้าง

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์เครื่องล้างกระชายอัตโนมัติโดยอาศัยหลักการหมุนของมอเตอร์เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำ โดยออกแบบเครื่องล้างกระชายให้มีประสิทธิภาพและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องล้างกระชายกับการล้างกระชายด้วยมือ โดยมีขั้นตอนในการทดลองแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 ออกแบบเครื่องล้างกระชายให้มีประสิทธิภาพ ตอนที่ 2 หาประสิทธิภาพของเครื่องล้างกระชาย ตอนที่ 3 เปรียบเทียบเครื่องล้างกระชายอัตรโนมัติที่ประดิษฐ์ขึ้นกับการล้างด้วยมือ ผลการทดลองพบว่า เครื่องล้างกระชายอัตโนมัติโดยใช้พลังงานมอเตอร์ใช้เวลาน้อยที่สุด กระชายที่ได้จากการล้างสะอาดมากที่สุด