โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำหมักมันสำปะหลังกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยะดา พวงทอง

  • มันประภา สัมพันธ์พ่วง

  • วลัยพรรณ ไกรเนตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มันสำปะหลังการหมัก

  • เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาแนวคิดที่จะนำส่วนประกอบของมันสำปะหลังมาหมักทำเป็นยากำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยแบ่งการทดลอง 4 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาความเข้มข้นของเนื้อมันสำปะหลังหมักที่เหมาะสมในการกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตอนที่ 2 ศึกษาหาความเข้มข้นของเปลือกมันสำปะหลักหมักที่เหมาะสมในการกำจัดเพลี้ย ตอนที่ 3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างน้ำหมักมันสำปะหลังกับสารเคมีที่ใช้กำจัดเพลี้ย ตอนที่ 4 นำน้ำหมักไปทดลองฉีดในนาข้าวจริง จากการทดลองพบว่า น้ำหมักมันสำปะหลังสูตรที่ดีที่สุดในการกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลคือ สูตรน้ำหมักจากเปลือกมันสำปะหลังและเมื่อนำไปทดลองป้องกันในนาข้าว พบว่าน้ำหมักเปลือกมันสำปะหลังมีประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุนในการปลูกข้าว ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของสิ่งมีชีวิต