โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องDestroyer eggshells

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชญานนท์ บุปผาเจริญสุข

  • ธันยธรณ์ เรืองสาท

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เชื้อรากำจัด

  • เปลือกไข่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกำจัดเชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc. ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรครากเน่าในพืช ทำให้ต้นพืชที่เลี้ยงไว้ตายไป ทำให้ได้คิดค้นวิธีการกำจัดโดยใช้วิธีทางธรรมชาติไม่ต้องพึ่งสารเคมี ซึ่งทำการกำจัดเชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc. ได้ด้วยเปลือกไข่ ซึ่งมีอยู่ในทุกครัวเรือน เพราะจากการศึกษาพบว่าในเปลือกไข่มีสารแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่สามารถยัยั้งการเจริยเติบดตของเชื้อราได้ โดยการเจริญเติบโตของเชื้อราจะลดลงเรื่อยๆ และยังป้องกันเชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc. ก่อนเกิดได้ด้วย