โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องDou Blades Generator

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปฏิพล ตั้งตัว

  • วชิรวิทย์ ก๋าตุ้ย

  • เด็กชนัญญา รื่นพิทักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระแสไฟฟ้าการผลิต

  • พลังงานลม

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่นำพลังงานลมมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นไฟหน้าให้กับรถจักรยานยน และเพื่อลดข้อจำกัดของพลังงานลม โดยสิ่งประดิษฐ์นี้ได้ใช้ Motor Harddisk ในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับหลอด LED และออกแบบให้ใช้ไม้ในการประดิษฐ์ เพื่อให้มีความคงทน และ มีน้ำหนักเบาในระดับหนึ่ง ในตัวเครื่องมีส่วนสำคัญ 2 ส่วนได้แก่ กระบอกรับลม และมอเตอร์ฮาร์ดดิสก์ หลักการทำงานทั่วไปนั้นเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานพลังงานกล แต่ในโครงงานนี้ได้ออกแบบให้ใช้หลักการในการเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแทน และเมื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แล้วก็จะส่งต่อไปที่หลอด LED ซึ่งติดอยู่ที่ปากกระบอกรับลมของสิ่งประดิษฐ์