โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาพฤติกรรมหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata Lamarck) ที่มีต่อสารซาโปนิน(Saponin)ในมะระขี้นก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรกิติ์ ศรีขำ

  • ชญานันท์ ติยานันท์

  • ธนพนธ์ วชิรประพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มะระขี้นก

  • สารซาโปนิน

  • หอยเชอรี่กำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาวิธีกำจัดหอยเชอรี่อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งวิธีที่ใช้กำจัดหอยเชอรี่คือ การใช้สารซาโปนิน(Saponin)ในมะระขี้นก โดยการแปลรูปเป็นน้ำหมัก แบ่งการทดลองเป็น 2 ตอนคือ การทดลองที่ 1 อัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำหมักมะระขี้นกในการกำจัดหอยเชอรี่ การทดลองที่ 2 คือ การทดสอบพฤติกรรมการตอบสนองของหอยเชอรี่ต่อน้ำมะระขี้นก โดยผลที่ได้คือ หอยเชอรี่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อน้ำหมักมะระขี้นก และสารซาโปนินในน้ำหมักมะระขี้นกสามารถกำจัดหอยเชอรี่ได้ โดยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนในการซื้อสารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืช