โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาผลของนาโนซิงออกไซด์ที่มีต่อการรอดตายและเจริญเติบโตในมันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฤทธิชัย ทิตะพัน

  • วรรลภ สายแดง

  • อังขณา ตาพรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • นาโนซิงออกไซด์

  • มันสำปะหลังการเจริญเติบโต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาผลของนาโนซิงออกไซด์ที่มีต่อการรอดตายและเจริญเติบโตในมันสำปะหลัง ทำการศึกษาเพื่อศึกษาผลของนาโนซิงออกไซด์ที่มีต่อการรอดตายและเจริญเติบโตในมันสำปะหลัง โดยการนำต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่ตัดไปแช่ในนาโนซิงออกไซด์ ก่อนนำไปทดลองปลูก พบว่า มีอัตราการรอดตายที่สูงมาก