โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลิตภัณฑ์จากยางมะเดื่อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นัถฐาภรณ์ จันทร์สุข

  • วราภรณ์ ต่ายเมือง

  • แคทรียา ชำนาญกสิกร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กีรติ ทะเย็น

  • ประสิทธิ์ คงเพชรศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากยางมะเดื่อและสึกาคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์จากยางมะเดื่อ โดยศึกา 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเป็นกระบวนการผลิตยางแผ่น โดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมน้ำยาง โดยการกรีน้ำยางจากต้นเมะเดื่อ หลังจากนั้นนำน้ำยางที่กรีดได้มากรองเพื่อกำจัดสิ่งเจือปน ต่อมาเติมกรดฟอร์มิก เพื่อให้น้ำยางจับตัวเป็นก้อน แล้วนำน้ำยางมาต้มให้น้ำและกรดระเหยออกเป็นการเพิ่มความเข้มข้นให้แก่น้ำยาง ตอนที่สองคือกระบวนการเพิ่มคุณภาพของยางโดยเติมกำมะถันลงไปผสมกับน้ำยางเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแก่ยาง นอกจากนี้ยังผสมซิงคืออกไซด์เพื่อป้องกันเชื้อราและเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา การศึกษาครั้งนี้มีประโยชน์มากเพาะรได้ยางแผ่นที่มีคุณภาพดีเพื่อนำไปทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกและใช้ประโยชน์จกาต้นมะเดื่อ ซึ่งทำให้มีรายได้มากขึ้น