โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหินอ่อนจากเศษกล่องโฟมใส่อาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กันธิยา เส้าเปา

  • อังคณา วงศ์ชมภู

  • อัจฉราพรรณ ขัดทาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กีรติ ทะเย็น

  • วิษณุ โสมน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล่องโฟมกำจัด

  • หินอ่อน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มีแนวคิดมาจากปัจจุบันโลกของเราประสบปัญหาภาวะโลกร้อนอันเกิดจากการเผาโฟมและพลาสติก และปัญหาขยะล้มเมืองอันเนื่องมาจากเศษกล่องโฟมใส่อาหารที่ถูกทิ้งทุกวัน จึงได้นำเศษกล่องโฟมใส่อาหารมาแปรรูปเป็นหินอ่อนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างหรือทำเป็นม้าหินอ่อน อีกทั้งยังเป็นการลดขยะและปัญหาภาวะโลกร้อนอันเกิดจากการเผาเศษกล่องโฟม ผลการทดลองพบว่า หินอ่อนที่ได้มีคุณสมบัติคือ สีน้ำตาลอ่อน มีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรง ทนทานเหมือนหินอ่อนทั่วไป ไม่ละลายน้ำ พื้นผิวเรียบ สามารถนำมาใช้งานจริงได้