โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอิทธิพลของสารประกอบซิงค์ออกไซด์ที่ผสมในน้ำตะโกในการเคลือบกระดาษสาต่อการป้องกันความร้อนและความคงทนของร่มกระดาษสา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.ณัฐภูมิ บุญเรือง

  • ด.ช.ปวริต สิริวิภาศ

  • ด.ช.ศุภชัย วระวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษสาการทำ

  • ร่มกระดาษสา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอิทธิพลของสารประกอบซิงค์ออกไซด์ที่ผสมในน้ำตะโกในการเคลือบกระดาษสาต่อการป้องกันความร้อนและความคงทนของร่มกระดาษสาเป็นการศึกษาทดลองใช้ซิงค์ออกไซด์ผสมน้ำตะโกในความเข้มข้นต่างๆมาเคลือบร่มกระดาษสาเพื่อลดความร้อนแสงสว่างจากดวงอาทิตย์และความคงทนของกระดาษสาโดยแบ่งการทดลองออกเป็น 5 เงื่อนไขคือเงื่อนไขที่1ร่มกระดาษสาที่ไม่เคลือบ(กลุ่มควบคุม) เงื่อนไขที่2 ร่มกระดาษสาเคลือบน้ำตะโก 100 มิลลิลิตร (กลุ่มควบคุม)เงื่อนไขที่ 3ร่มกระดาษสาเคลือบน้ำตะโก 100 มิลลิลิตรผสมซิงค์ออกไซด์ 1กรัม เงื่อนไขที่4 ร่มกระดาษสาเคลือบน้ำตะโก 100 มิลลิลิตรผสมซิงค์ออกไซด์ 2กรัม เงื่อนไขที่5ร่มกระดาษสาเคลือบน้ำตะโก 100 มิลลิลิตรผสมซิงค์ออกไซด์ 3กรัมหลังจากนั้นนำความเข้มข้นต่างไปเคลือบกระดาษสาเมื่อเคลือบเสร็จแล้วนำกระดาษสาแต่ละเงื่อนไขไปทดสอบคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1.ทดสอบความสว่างของแสงที่ส่องผ่านกระดาษสาของแต่ละเงื่อนไข 2.ทดสอบความคงทนของกระดาษสาแต่ละเงื่อนไข 3.ทดสอบอุณหภูมิที่ผ่านกระดาษสาแต่ละเงื่อนไข 4.ทดสอบโครงสร้าง กระดาษสาใต้กล้องจุลทรรศน์ SEM จากผลการทดลองจะสรุปได้ว่า 1.น้ำตะโกในเงื่อนไขที่ 5 เมื่อนำไปเคลือบกระดาษสาจะสามารถป้องกันแสงที่ส่องผ่านซึ่งสังเกตได้จาก LUXMETERซึ่งมีค่าเท่ากับ 231.32ลักซ์ 2.อุณหภูมิกระดาษสาที่เคลือบด้วยน้ำตะโกในเงื่อนไขที่ 5 สามารถช่วยลดอุณหภูมิลงไป 30.33 องศาเซลเซียสโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมและเงื่อนไขอื่นๆ..3.ความเครียดของกระดาษสาที่เคลือบด้วยน้ำตะโกแต่ละเงื่อนไขปรากฏเงื่อนไขที่ 5 สามารถช่วยให้กระดาษสามีความคงทนและเหนียวซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.96 เซนติเมตร4.โครงสร้างของกระดาษสาที่เคลือบด้วยน้ำตะโกในเงื่อนไขที่ 5 ใต้กล้องจุลทรรศน์ของ SEM ซึ่งจะเห็นว่า มีรูพรุนน้อยลง และยึดติดกันแน่นขึ้น ซึ่งเข้าใจว่าสารแทนนินที่อยู่ในน้ำตะโก ทำให้รูพรุนของกระดาษสายึดติดกันแน่น จึงทำให้มีรูพรุนน้อยลง เมื่อเทียบกับเงื่อนไขต่างๆและกลุ่มควบคุม