โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโต๊ะอาหารกันมดยุคใหม่ ผลิดได้จากวัชพืชและเปลือกไข่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.ก้องภพ พรายจันทร์

  • ด.ช.ชนาธิป โอบโคกสูง

  • ด.ช.อริยพล พุ่มกล้าหาญกิตติภูมิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มดกำจัด

  • วัชพืช

  • เปลือกไข่

  • โต๊ะอาหาร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโต๊ะกันมดยุคใหม่ ผลิตได้จากวัชพืชและเปลือกไข่เป็นการศึกษาการใช้เปลือกไข่ที่เหลือใช้ผสมกับไมยราบป่นซึ่งเป็นวัชพืชที่ไม่มีประโยชน์และนำมาอัดเป็นโต๊ะอาหารเพื่อกันมด โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเปลือกไข่ไก่(ป่น-เผา) ไข่เป็ด(ป่น-เผา) ไข่นกกระทา(ป่น-เผา) เมื่อนำมาอัดกับไมยราบจะทำให้ได้คุณภาพของไม้อัดที่แตกต่างกัน และการป้องกันมดที่ต่างกัน และขั้นตอนที่ 2 ศึกษาอัตราส่วนเปลือกไข่ไก่เผาต่อไมยราบ ที่นำมาอัดในปริมาณที่ต่างกัน จะได้คุณภาพของไม้อัดและการป้องกันมดที่ต่างกัน ซึ่งทั้งสองการทดลองจะสังเกตคุณภาพดังนี้ 1.ความหนาแน่น 2.ความชื้น 3.การพองตัว 4.การดูดซึมน้ำ 5.การทดสอบการป้องกันมดจากผลการทดลองสรุปได้ว่า จากสมมติฐานที่ 1 ไมยราบผสมกับเปลือกไข่ไก่เผาสามารถป้องกันมดได้ดีที่สุด ซึ่งสังเกตได้จากปริมาณมดที่ขึ้นบนโต๊ะเป็นเวลา 10 นาที พบว่าไม่มีมดทุกชนิดขึ้นคิดเป็น 0 % ส่วนกลุ่มตัวอย่างอื่นพบว่ามีปริมาณมดขึ้นเพียงเล็กน้อย ส่วนคุณภาพของไม้ที่นำไมยราบผสมเปลือกไข่มาอัด พบว่าคุณสมบัติความหนาแน่นและความชื้นไม่แตกต่างกัน แต่การพองตัวและการดูดซึมน้ำมีค่าแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม จากสมมติฐานที่ 2 อัตราส่วนระหว่างไม้ไมยราบกับไข่ไก่ป่นเผา 4 : 1.5 ดีที่สุด ซึ่งสังเกตได้จากปริมาณมดที่ขึ้นบนโต๊ะเป็นเวลา 10 นาที พบว่าไม่มีมดทุกชนิดขึ้นคิดเป็น 0 % ส่วนกลุ่มตัวอย่างอื่นพบว่ามีปริมาณมดขึ้นเพียงเล็กน้อย ส่วนคุณภาพของไม้ที่นำไมยราบผสมเปลือกไข่มาอัด พบว่าคุณสมบัติความหนาแน่นต่างกันเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่ไม่มีการดูดซึมน้ำเกิดขึ้น การพองตัวจึงไม่แตกต่างไปจากกลุ่มควบคุมมากนัก จากการทดลองทั้งหมดสรุปได้ว่าไมยราบป่นผสมกับเปลือกไข่เผาป่นในอัตราส่วน 4 : 1.5เมื่อนำมาอัดเป็นแผ่นแล้วขึ้นรูปทำเป็นโต๊ะอาหาร สามารถป้องกันมดที่ขึ้นมาตอมอาหารได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมี และยังเป็นการส่งเสริมการใช้วัชพืชที่หาง่ายในท้องถิ่น และลดปริมาณขยะจากเปลือกไข่ในชุมชน