โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาความเข้มข้นของน้ำตะโกในการเคลือบไพคาต่อการยืดอายุการใช้งานของไพคา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช. ภคพงศ์ อย่างเจริญ

  • ด.ช. รัฐกร คำศรี

  • ด.ช.อธิภูมิ ชัยศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตะโกความเข้มข้น

  • ไพคา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาความเข้มข้นของน้ำตะโกในการเคลือบไพคาต่อการยืดอายุการใช้งานของไพคาเป็นการศึกษาเพื่อมุ่งศึกษาการใช้น้ำตะโกในมาเคลือบไพคาเพื่อให้ไพคามีอายุการใช้งานได้นานขึ้น โดยทำการทดลองแบ่งออกเป็น 5 ชุดการทดลองโดยแต่ละชุดจะมีอยู่ 3 ซ้ำโดยชุดที่ 1 มีความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ ชุดที่ 2 มีความเข้มข้น 75 เปอร์เซ็นต์ ชุดที่ 3 มีความเข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์ ชุดที่ 4 มีความเข้มข้น 25 เปอร์เซ็นต์ ชุดที่ 5 มีความเข้มข้น 0 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นนำน้ำตะโกความเข้มข้นต่างๆ ไปเคลือบบนไพคา เมื่อเคลือบเสร็จแล้วนำไพคาไปทดสอบคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1.เชื้อราที่เกิดขึ้นบนไพคาที่เคลือบน้ำตะโกในความเข้มข้นต่าง ๆ 2.น้ำหนักที่หายไปของไพคาที่เคลือบน้ำตะโกในความเข้มข้นต่าง ๆ 3.การเปลี่ยนสีของไพคา