โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องผลิตก๊าซหุงต้มจากกากถั่วทำน้ำเต้าหู้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรทิพย์ ตันโจ

  • สุธาสินี จันทร์เอี่ยม

  • อุษา แป้นโก๋

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำเต้าหู้กาก

  • เครื่องผลิตก๊าซหุงต้ม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับก๊าซชีวภาพคืออะไร ความเป็นมาขอการผลิตก๊าซชีวภาพ กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะปราศจากออกซิเจน ปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ คุณสมบัติและประโยชน์ของก๊าซชีวภาพ ผลเสียเมื่อปล่อยก๊าซชีวภาพทิ้งสู่บรรยากาศ ขั้นตอนการย่อยสลายของสารอินทรีย์ ก๊าซมีเทน และทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องผลิตก๊าซหุงต้มจากกากถั่วทำน้ำเต้าหู้ที่ผลิตขึ้น และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องผลิตก๊าซหุงต้มจากกากถั่วทำน้ำเต้าหู้ที่ผลิตขึ้นกับก๊าซหุงต้มที่มีขายตามท้องตลาด จากการศึกษาพบว่าสามารถลดต้นทุนในการผลิตก๊าซหุงต้ม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ทำให้เกิดมลภาวะโลกร้อน ประหยัดพลังงานได้อีกด้วย