โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลิตภัณฑ์จากช่อครามน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กษิลินทร์ มะโนชัย

  • ณิชกานต์ ปัญจขันธ์

  • สิริพงศ์ สารทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษการผลิต

  • ช่อครามน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ขึ้นเพื่อศึกษากระบวนการผลิตกระดาษและกระดานอัดจากต้นช่อครามน้ำ ศึกษาคุณสมบัติของกระดาษและกระดานอัดจากต้นช่อครามน้ำ และนำกระดาษและกระดานอัดจากต้นช่อครามน้ำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 เป็นการทดลองกระดาษจากต้นช่อครามน้ำ ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาคุณสมบัติของกระดาษจากช่อครามน้ำ และตอนที่ 3 การนำกระดาษจากช่อครามน้ำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์