โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลิตภัณฑ์ฟิส์มบรรุอาหารจากแป้งเมล็ดทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฎฐา ศักดิ์ชิโนรส

  • ธัญชนก นพวงศ์

  • สุภานัน อินทร์แก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ทุเรียนเมล็ด

  • ฟิล์มผลิตภัณพ์

  • ฟิล์มอาหาร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการผลิตผลิตภัณฑ์ฟิล์มบรรจุอาหารจากแป้งเมล็ดทุเรียน เพื่อลดปัญหามลภาวะที่เกิดจากการใช้ถุงพลาสติก และเป็นการนำวัสดุเหลือทิ้งคือเมล็ดทุกเรียนมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า มีการนำเทคนิคและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสโดยการปั่น การสกัดด้วยตัวทำละลาย การกรอง การระเหย ใช้หลักความหนาแน่นต่างกัน ตกตะกอนแยกสาร การตรวจสอบโดยปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีน ศึกษาลักษณะรูปร่างโดยใช้เทคนิคกล้องจุลทรรศน์ตรวจสอบความทนทานต่อแรงตึง วัดความหนา ความทนทานตอ่น้ำมัน ความสามารถในการละลายในน้ำเดือด มีการแปรรูปและเพิ่มประสิทธิภาพ