โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาแกลบสำหรับผลิตอัญมณีเทียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉัตรกาญจน์ กาญจนรัตน์

  • ชญานิศ กองสุข

  • ณัฐภรณ์ บัวแย้ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • อัญมณีการทำ

  • แกลบ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและทดลองทำอัญมณีเทียมจากแกลบและใช้เซอร์โคเนียมออกไซด์ แทนการใช้ตะกั่วออกไซด์ โดยใช้เถ้าแกลบเป็นแหล่งซิลิกาทดแทนซิลิกาจากทรายบริสุทธิ์ที่หายากและต้องนำเข้า ทั้งนี้แกลบเป็นวัสดุพลอยได้จากการผลิตข้าว ส่วนหนึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้ง จึงได้นำแกลบมาใช้เป็นพลังงานทดแทนจะได้เถ้าแกลบซึ่งมีซิลิกาในปริมาณมากและฝุ่นละออง และส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพแวดล้อมโดยแบ่งการทดลองเป็น 3 ขั้นตอน คือ การเตรียมซิลิกาจากแกลบ การศึกษวิธีทำอัญมณีเทียมจากเถ้าแกลบ และการทำเครื่องประดับจากอัญมณีเทียมแก้ว