โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของไคโตแซนต่อการเพิ่มปริมาณของมะยงชิดพันธุ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัลทรี มากเจริญ

  • ชมพูนุท กุลศรี

  • บุญรักษา ทองยัง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กุ้งกุลาขาวเปลือก

  • มะยงชิดการเจริญเติบโต

  • ไคโตแซน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการทดลองผลของไคโตแซนต่อการเพิ่มปริมาณของมะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้าฯ โดยทำการสกัดไคโตแซนจากเปลือกกุ้งกุลาขาว และทำเป็นสารละลายด้วยกรดอะซิติก โดยสามารถป้องกันการกัดกินของศัตรูพืชได้