โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสกัดไคโตแซนเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าวสายพันธ์หอมมะลิในเขต จ. นครนายก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิริลักษณ์ สารี

  • สุพัตร สีลม

  • สุวดี พุทธา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศษสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าว การเจริญเติบโต

  • ไคโตแซน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาสกัดไคโตแซนจากเปลืองกุ้งเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของข้าวสายพันธุ์หอมมะลิ CH3COOH ที่ความเข้มข้น 1 โมล , 2โมล และ 3 โมล เป็นตัวทำละลาย นำสารละลายไคโตแซนที่ได้ทำเป็นปริมาณ 10% , 20% และ 30% ตามลำดับ เจือจางด้วยน้ำในอัตราส่วน 50 เท่า , 100 เท่า และ 200 เท่า ทำการเร่งการเจริญเติบโตของข้าวสายพันธุ์หอมมะลิ เป็น เวลา 60 วัน พบว่าสารละลายไคโตแซนที่ความเข้มข้น 1 mol ในปริมาณ 10% อัตราส่วนเจือจางต่อน้ำ 200 เท่า มีค่าความเจริญเติบโตของต้นข้าวมากที่สุดโดยวัดที่ความสูง มีค่าความแตกต่างอยู่ที่ 90.11 เซนติเมตร จากสัปดาห์แรก รองลงมาคือที่ความเข้มข้น 1 mol ในปริมาณ 10% และในอัตราส่วนเจือจางต่อน้ำ 100 เท่า มีค่าความเจริญของต้นข้าวแตกต่างอยู่ที่ 85.53 เซนติเมตร จากสัปดาห์แรกลำดับที่ 3 คือ ความเข้มข้นที่ 1 mol ในปริมาณ 20% และในอัตราส่วนเจือจางต่อน้ำ 50 เท่า มีค่าความเจริญของต้นข้าวแตกต่างอยู่ที่ 83.72 เซนติเมตร จากสัปดาห์แรก ส่วนข้าวที่ เจริญเติบโตน้อยที่สุด อยู่ที่ความเข้มข้น 3 mol ในปริมาณ 10% ในอัตราส่วนเจือจางต่อน้ำ 50 เท่ามีค่าความเจริญของต้นข้าวแตกต่างอยู่ที่ 55.71 เซนติเมตร จากสัปดาห์แรก