โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์กัลวานิกจากน้ำปัสสาวะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐกาญจน์ พรหมศิริ

  • พรสุดา มณฑา

  • สุพรรณิการ์ วรรณชะนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

  • นิลนาฏ กองแก้ว

  • สุริยา โก้พิมาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำปัสสาวะ

  • เซลล์กัลวานิกการผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์กัลวานิกจากน้ำปัสสาวะ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการผลิตเซลล์กัลป์วานิกจากน้ำปัสสาวะในสภาวะที่ต่างกัน โดยเป็นการนำของเหลวจากร่างกายมนุษย์สร้างเซลล์ไฟฟ้า จากการศึกษาพบว่า ในน้ำปัสสาวะมีเซลล์ไฟฟ้าจากการศึกษาทดลองมีปัจจัยหลายด้านที่ทำให้น้ำปัสสาวะ มีค่าความต่างศักย์สูงขึ้นหรือน้อยลง เช่น