โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องซานติ้งไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ตถา รุ่งกระจ่าง

  • ทินมณี แซ่เหลียง

  • ภัค รัตนอุดม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จาตุรงค์ พรหมสถิตย์

  • มาโนช กาญจนาภาส

  • เด่นไชย แซ่ฮั่ว

  • โกศล พันธุ์อมรชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์