โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแอลกอฮอล์จากจามจุรี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ติยารัชต์ ขยันกิจ

  • พิมประภา คัขมาตย์

  • เตือนตา แดงชาวนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐานียา ว่องวิญญู

  • สุรางค์ ประทุมโทน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการผลิตแอลกอฮอล์จากฝักจามจุรี ทำการทดลองที่1 โดยนำส่วนต่างๆ ของฝักจามจุรีมาตรวจระดับแป้งและน้ำตาล พบว่าเนื้อและเปลือกบดละเอียดมีแป้งและน้ำตาลสูงเท่ากับฝักจามจุรีทั้งฝักบดละเอียด นำผลที่ได้มาทำการทดลองที่ 2 โดยนำฝักจามจุรีทั้งฝักบดละเอียดแล้วหมักด้วยยีสต์ พบว่าสามารถผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ได้สูงสุดเมื่อหมักเป็นเวลา 3 วัน ผลการทดลองที่ 3 พบว่าน้ำที่คั้นจากฝักจามจุรีเมื่อนำมาหมักเป็นเวลา 3 วัน จะได้แอลกอฮอล์มากกว่าใช้ฝักบด จากการทดลองที่ 4 เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของเอทิลแอลกอฮอล์ที่ได้พบว่าสามารถใช้ในปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้ คือ ใช้เป็นตัวทำละลาย ใช้สกัดสาร และเป็นเชื้อเพลิง เมื่อเปรียบเทียบปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้และต้นทุนการผลิต พบว่าเอทิลแอลกอฮอล์จากการหมักด้วยฝักจามจุรีมีต้นทุนต่ำ