โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโอเอซีสและเครื่องพ่นน้ำอัตโนมัติแบบประหยัดจากวัสดุเหลือทิ้งสำหรับการจัดดอกไม้สด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุศลิน สุเมธลักษณ์

  • พิจิตรา ปานณรงค์

  • มนัญญา สุขทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มนสุรีย์ ก่องตาวงษ์

  • วารุณี วิจิตรพล

  • สุพิศ หลักธงชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดอกไม้ การจัด

  • เครื่องพ่นน้ำ

  • โอเอซีส

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการศึกษาลักษณะของกาบมะพร้าว ชนิดของตัวประสาน อัตราส่วนระหว่างตัวประสานกับกาบมะพร้าวที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์สำหรับยึดก้านไม้ดอกไม้ประดับและตรวจสอบคุณสมบัติในด้านการดูดซับน้ำ ความสามารถในการเก็บน้ำ และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเมื่อน้ำผลิตภัณฑ์แช่ในน้ำ จากการทดลองพบว่ากาบมะพร้าวที่มีลักษณะเป็นขุยและใช้ดินเหนียวเป็นตัวประสาน อัตราส่วน ขุยกาบมะพร้าว : ดินเหนียว = 3 : 1 จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสามารถใช้งานแทนฟลอรัลโฟม เป็นการประหยัดและช่วยรักษาสภาพแวดล้อมได้ด้วย ในส่วนรกมะพร้าวได้นำมาทำเป็นหัววัดความชื้นแบบตัวเก็บประจุไปควบคุมวงจรอิเล็กทรอนิกสำหรับเปิดปิดปั๊มน้ำเพื่อประดิษฐ์เครื่องพ่นน้ำอัตโนมัติแบบประหยัดที่ใช้ในการยืดอายุไม้ดอกไม้ประดับแทนการใช้มือกดก้านกระบอกฉีดน้ำ โดยได้นำรกมะพร้าวขนาด 7.5 x 7.5 cm2 มาเป็นตัวขั้นกลางระหว่างแผ่นโลหะของตัวเก็บประจุ การทดลองใช้รกมะพร้าวจำนวน 13 แผ่นต่อเซลล์จำนวน 5 เซลล์ต่อกันแบบขนาน แล้วนำไปต่อกับวงจรควบคุมการเปิดปิดปั๊มน้ำ พบว่า หัววัดจะตรวจสอบความชื้นได้โดยอัตโนมัติ โดยที่เมื่อมีความชื้นมากเครื่องจะหยุดไม่พ่นน้ำ สามารถนำไปใช้งานและมีประสิทธิภาพในการยืดอายุไม้ดอกไม้ประดับได้ดีกว่าการใช้มือกดก้านกระบอกฉีดน้ำทั้งยังช่วยทุ่นแรงและประหยัดด้วย