โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอินดิเคเตอร์จากสารธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญตา ขอนทอง

  • ปริญญา วิชาวงษ์

  • เกวลี วิชาวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปราณี เมฆสุวรรณ

  • รัศมี ภู่ทอง

  • เผดิม รัตถา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาสารจากธรรมชาติเพื่อนำมาทดสอบความเป็นกรดและเบสของสารเคมี โดยนำ ดอกกุหลาบดิน, อัญชัน, ชบาแดง, ขมิ้น ฯลฯ มาสกัดสี แล้วนำกระดาษกรองมาชุบสีที่สกัดได้ ตากให้แห้ง แล้วนำกระดาษชุบสีที่ได้มาทดสอบความเป็นกรด-เบส ของสารเคมีที่วัดค่าความเป็นกรด-เบส จากการทดลองพบว่ากระดาษชุบสีที่นำมาทดสอบสามารถวัดค่าความเป็นกรด-เบสได้