โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสมุนไพรรักษาหวัดไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุถาวดี แก้วกาญจนพันธ์

  • เบญจรัตน์ เชื้อเสือ

  • เวณิกา ศรีมหาพรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัศมี ภู่ทอง

  • อำพร อรุณประภารัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่2สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาดเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพร

  • ไก่ การเลี้ยง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในหมู่บ้านของผู้จัดทำโครงงานมีการเลี้ยงไก่กันมาก และไก่เป็นหวัดจำนวนมากในช่วงฤดูฝน ทำให้ต้องเสียเงินซื้อยามาฉีดรักษาโรคหวัดไก่ ในท้องถิ่นของผู้จัดทำโครงงานมีสมุนไพรจำนวนมาก เมื่อศึกษาสรรพคุณแล้วสามารถรักษาโรคหวัดไก่ได้ ผู้จัดทำโครงงานจึงนำมาทดลองรักษาหวัดไก่ ซึ่งการทดลองแบ่งออกเป็น4ตอน ดังนี้ ตอนที่1 ศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสมุนไพรที่มีผลต่อการรักษาโรคหวัดไก่ ผลที่ได้คือ มะระขี้นกมีประสิทธิภาพดีที่สุดรองลงมาคือฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด เพกา และไม้เท้ายายม่อม ตอนที่2 ศึกษาเปรียบเทียบส่วนต่างๆของมะระขี้นกในการรักษาโรคหวัดไก่ ผลที่ได้คือใบมะระขี้นก มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคหวัดไก่ได้ดีที่สุดรองลงมาคือผลและราก ตอนที่3 ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณของมะระขี้นกในการรักษาโรคหวัดไก่ ผลที่ได้คือ ปริมาณมะระขี้นก200กรัม ต่อน้ำ500ลูกบาศก์เซนติเมตร มีประสิทธิภาพในการรักษาหวัดไก่ได้ดีที่สุด รองลงมาคือ 150, 250, 300 และ100 กรัม ตอนที่4 ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของมะระขี้นกกับยาออกซีมัยซิน ผลที่ได้คือ มะระขี้นกมีประสิทธิภาพเท่ากับยาออกซีมัยซิน สรุป ใบมะระขี้นกปริมาณ 200กรัม ต่อน้ำ500ลูกบาศก์เซนติเมตร มีประสิทธิภาพในการรักษาหวัดไก่เท่ากับยาออกซีมัยซิน