โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมะพร้าวฆ่ายุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาลี เลินไธสง

  • สมฤดี น้ำจันทร์

  • เอกรัตน์ หิรัญสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปราณี เมฆสุวรรณ

  • รัศมี ภู่ทอง

  • เผดิม รัตถา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการนำกากมะพร้าวมาทำเป็นยาฆ่ายุง โดยแบ่งการทดลองเป็นดังนี้ ตอนที่1 ศึกษาส่วนต่างๆของมะพร้าวที่สามารถนำมาฆ่ายุงได้ พบว่ากากมะพร้าวฆ่ายุงได้ดีที่สุด ตอนที่2 ศึกษาอายุของกากมะพร้าวที่สามารถฆ่ายุงได้ดีที่สุด พบว่ายุงตายมากที่สุดในกากมะพร้าวที่ตากนาน 11 วัน ตอนที่3 ทำผลิตภัณฑ์ใช้ในการฆ่ายุงและเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ฆ่ายุงที่มีขายในท้องตลาด โดยนำกากมะพร้าว(ตากนาน 11 วัน) จำนวน 30 กรัม ผสมกับผงถ่าน 10 กรัม และกาว 5 กรัม คนให้เข้ากัน ใส่ในแม่แบบ แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง แล้วเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการฆ่ายุง กับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด จากการทดลองพบว่า ยากันยุงที่มีขายในท้องตลาดมีประสิทธิภาพในการฆ่ายุงได้ดีกว่าโดยทำให้ยุงตายหมดภายในเวลา 25 นาที แต่ยาฆ่ายุงที่ผลิตขึ้นใช้เวลาในการทำให้ยุงตายหมดเป็นเวลา 35 นาที ตอนที่4 นำไปให้ประชาชนในท้องถิ่นทดลองใช้ พบว่ายาฆ่ายุงที่ผลิตขึ้นเอง สามารถใช้ฆ่ายุงได้จริง