โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเส้นทางไขมันบำบัดสู่เศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปกป้อง วงษ์สรรพ์

  • มัณฑนา อุนาริเณ

  • เกศินี เสาวคนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัชนี พรหมจันทร์

  • แสงมณี กาหลง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างเห็นคุณค่าและประหยัด โดยนำไขมันจากบ่อดักไขมันของโรงเรียนมาบำบัดและนำไปเป็นส่วนผสมในการทำผลิตภัณฑ์ ทำเทียนไข ทำ wax ขัดพื้น ทำครีมขัดรองเท้า ทำน้ำยาล้างมือ ผลการทดลองพบว่า 1. ไขมันจากบ่อโดยการต้มและกรอง 3 ครั้ง พบว่าใช้ไขมันก่อนบำบัด 3 กิโลกรัมได้ไขมันบำบัด 729 กรัม 2. ทำการบำบัดกลิ่นและสีจากข้อ 1 จำนวน 3 ครั้ง ผลที่ได้คือไขมันที่บำบัดไม่มีกลิ่น และมีสีเทาอ่อนนำไปเป็นส่วนผสมทำผลิตภัณฑ์ต่อไป 3. ผลิตภัณฑ์เทียนไข ใช้อัตราส่วนไขมันบำบัด 40 กรัม ต่อ เทียนขาว 100 กรัม มีเขม่าน้อย เปลวไฟใหญ่ อัตราเร็วในการเผาไหม้ 0.007 กรัม/วินาที 4. การทำ wax ขัดพื้น โดยใช้เทียนไข 100 กรัมต่อ ไขมันบำบัด 100 กรัม ต่อน้ำมันก๊าด 50 ลบ.ซม ใช้ถูพื้นได้แห้งมันเป็นเงา 5. การทำครีมขัดรองเท้าโดยใช้อัตราส่วนเทียนไข 100 กรัม ต่อน้ำมันสน 50 ลบ.ซม. ต่อน้ำหมึก 50 ลบ.ซม. ใช้เป็นครีมขัดรองเท้าได้ดี เป็นมันเงา 6. สารละลายน้ำยาล้างมือจากสารละลายสบู่กรด pH 9 และน้ำหมักเปลือกสับปะรดจุลินทรีย์ pH5 เติมสารละลายสบู่กรดลงในสารละลายน้ำหมักเปลือกสับปะรดจุลินทรีย์จน pH 7.5 อาจเติมฟองเส้นเพื่อให้เกิดฟอง บรรจุใส่ขวดใช้เป็นน้ำยาล้างมือได้