โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสำรวจสัตว์หน้าดินโดยใช้ Multiple - plate

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑามาศ แทนทด

  • รุ่งทิพย์ เตือนจิตตน

  • วรชัย ญาติอยู่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาและทำเครื่องเก็บตัวอย่างของสัตว์หน้าดินแบบ Multiple – plate จากวัสดุ 3 ชนิด คือ พลาสติก ตะแกรงมุ้งลวด และไม้ฝาเชอร่า วางไว้จำนวน 5 ชั้น ในพื้นที่ 2 ตารางเมตร เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ก่อนวัดค่าก่อนและหลังวาง เมื่อครบตามกำหนดทำการกู้เครื่องมือขึ้นมาตรวจสอบหาสัตว์หน้าดิน ผลจากการเก็บตัวอย่างของสัตว์หน้าดินพบว่า Multiple – plate ที่ทำจากตะแกรงมุ่งลวดมีความเหมาะสมที่จะนำมาทำแหล่งที่อยู่อาศัย เพราะมีจำนวนและความหลากชนิดของสัตว์ ส่วนปัจจัยทางกายภาพหลังการวาง Multiple – plate ดีกว่าก่อนการวาง