โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาความสามารถย่อยแป้งของใบสมอทะเล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนพล ธัญลักษณากุล

  • พัตราพร สถิรพันธุ์

  • สุวพร พงศ์ธีระวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • แป้ง

  • ใบสมอทะเลการย่อย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาความสามารถในการย่อยแป้งของใบสมอทะเล โดยการทำขนมลาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการนำใบสมอทะเลมาแช่ในข้าวเหนียวเพื่อให้แป้งบดได้ง่ายขึ้น จากการตรวจสอบคุณสมบัติของใบสมอทะเลพบว่าในใบสมอทะเลมีน้ำตาลเล็กน้อย มีสภาพเป็นกรดอ่อน pH5 ไม่มีโปรตีน สารสกัดจากใบสมอทะเลสามารถเปลี่ยนแป้งข้าวโพดให้เป็นน้ำตาลได้ ทำให้แป้งมีความหนืดลดน้อยและเมื่อนำสารสกัดหยาบจากใบสมอทะเลสดมาแช่เมล็ดข้าวสารและข้าวเหนียว ทำให้ข้าวมีความเปื่อยยุ่ยลงมากกว่าที่แช่ในน้ำธรรมดา