โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสบู่กำจัดกลิ่นจากการสัมผัสยางก้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราวรรณ สุราราษฎร์

  • ณัฐวดี สุราราษฎร์

  • สุวัลลภา สังข์เพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยางกำจัด

  • สบู่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหากลิ่นเหม็นของยางก้อนส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางสูญเสียบุคลิกภาพ จึงได้เกิดความสนใจที่จะผลิตภัณฑ์ในการกำจัดกลิ่นยาก้อน โดยใช้ใบยี่หร่า ใบแมงลัก ใบโหระพา ใบฝรั่ง และใบยางพารา ทำการทดสอบ พบว่า พืชที่สามารถกำจัดกลิ่นยางก้อนได้ดีที่สุดคือ ใบยางพารา โดยใช้ระยะใบยางพาราอ่อนและวิธีการสกัดสารจากใบยางคือ ใช้ใบยางพาราสกัดด้วยน้ำในอัตราส่วน 5 : 1 และใช้ความร้อนสกัดสาร วิธีการที่จะทำให้กลิ่นหายไปได้มากที่สุด คือการถูกพร้อมกับสารสกัดจากใบยางพารา จึงได้พัฒนาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์การทำสบู่ก้อน โดยใช้ส่วนผสมสารสกัดจากใบยางพาราต่อกลีเซอรีนสำเร็จรูปในอัตราส่วน 2 : 3 มีประสิทธิในการกำจัดกลิ่นได้ดีที่สุด