โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืชด้วย Amylase Inhibitor จากเมล็ดกระถิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขนิษฐา นาคเกลี้ยง

  • จุฑามาศ นาคสุวรรณ

  • ฑิฆ้มพร พรหมหีต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะเลิศการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระถิน

  • วัชพืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากวัชพืชเป็นปัญหาแก่การกสิกรรม ทำให้มีการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดวัชพืช ส่งผลทำให้สารเคมีตกค้างและเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ผู้จัดท่ำจึงเกิดความสนใจที่จะนำพืชในธรรมชาติมาทดแทนการใช้สารเคมี โดยได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า Amylase Ingibiter เป็นสารยับยั้งเอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดรท ซึ่งพบกระจายอู่ทั่วไปในพืช โดยเฉพาะพวกธัญพืชและพืชตะกูลถั่ว และสามารถยับยั้งเอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดรืที่ผลิตจากต่อมน้ำลายและตับอ่อนของคนและสัตว์ ทำให้มีการย่อยแป้งลดลง มีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือกลดลงได้ โดยได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า กระถิน ลูกเนียง มะเขือพวง ชะอม บอระเพ็ด สามารถยับยั้งการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลได้ ได้ทดลองพบว่า พืชที่สามารถยับยั้งการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลเมื่อทดสอบการทำงานของ Enzyme Amylase ได้ดีที่สุด คือกระถิน รองลงมาคือ ลูกเนียง และระยะของเมล็ดกระถินที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกได้ดีที่สุด คือ ระยะกระถินแก่ และวิธีการสกัดกระถิน คือ กระถินสกัดด้วยน้ำในอัตราส่วนกระถินต่อน้ำ คือ 1 : 3 โดยการทำการทดลองแช่เมล็ดถั่วเขียวด้วยสารสกัดจากกระถิน พบว่าเมล็ดถั่วเขียวมีอัตราการหายใจต่ำ ได้ทำการพัฒนาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ คือ การทำเป็นผง แล้วทำมาทดสอบเปรียบเทียบกับสารสกัดจากกระถิน พบว่าเมื่อใช้สารละลายจากผงกระถินจะให้ประสิทธิภาพในการยับยั้งได้ดีเท่ากับสารสกัดจากกระถิน แต่สารสกัดจากกระถินไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน จากนั้นศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารละลายจากผงกระถินให้มีประสิทธิภาพยับยั้งการงอกได้ดีที่สุด คือใช้สารละลายผงกระถินต่อน้ำ คือ 5 : 50 เป็นอัตราที่ยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืชได้ 100 % เมื่อรดซ้ำกัน 2 วัน