โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการทำกระดาษจากผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นฤมล โฉมพินิจ

  • ปณิดา สุขเจริญ

  • สุทธญาณ์ วัฒนศฤงฆาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำกระดาษจากผักตบชวา ผลการทดลองพบว่า ผักตบชวาสามารถนำมาทำเป็นกระดาษได้ หากต้องการให้กระดาษมีคุณภาพดี ควรใช้ส่วนก้านตอนบนมาทำ มากกว่า ส่วนใบที่จะยุ่ยไม่จับตัวเป็นกระดาษ และปลอกเปลือกต้นผักตบชวาทุกครั้ง ควรทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จากนั้นนำไปต้มแล้วนำไปปั่น ระยะเวลาในการปั่นควรตั้งไว้ประมาณ 60 วินาที ระยะเวลาในการแช่เยื่อผักกตบชวาทิ้งไว้ไม่มีผลต่อคุณภาพกระดาษ และควรใช้ระยะเวลาในการตากน้อย คือ เมื่อแห้งควรเก็บทันที