โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระถางจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐดนัย พรหมนิยม

  • บงการ เมียงอารมณ์

  • พัชรพงศ์ สอนเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชูชาติ แพน้อย

  • ณรงค์ สอนเจริญ

  • รุ่งอรุณ เมียงอารมณ์

  • สุทนต์ พรหมนิยม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์