โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโฟมธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทิดา นิยมพานิช

  • พรทิศา วิหคเหิร

  • เปรมวิสาข์ สุธรรมานันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพพาภรณ์ สุทธิศันสนีย์

  • ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ

  • วิเชียร ชื่นใจเล็ก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(28) p72

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • โฟม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โฟมธรรมชาติเป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นเพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเพราะย่อยสลายง่ายและเป็นการนำวัสดุไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ใหม่ ช่วยในการลดปัญหาขยะ ในกระบวนการผลิตได้ใช้ไส้ (pith) ของต้นมันสัมปะหลังเป็นวัสดุลอยน้ำ เส้นใยกาบกล้วยและแป้งเปียกเป็นตัวประสาน จากการทดลองพบว่าอัตราส่วนที่พอเหมาะขององค์ประกอบ ก็คือ ไส้มันสัมปะหลัง : ใยกาบกล้วย : แป้งเปียก เท่ากับ 3:2:1 โดยปริมาตร นวดให้เข้ากัน บรรจุลงแม่พิมพ์แล้วอบความร้อนทำลายสารตกค้าง และระเหยให้แห้งโดยใช้อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส กลับทุก 5 นาที นาน 30 นาที จะได้โฟมธรรมชาติที่มีความหนาแน่นน้อย น้ำหนักเบา ลอยน้ำได้ดี มีความแข็งแกร่ง เหนียว ทนทาน เป็นฉนวนความร้อนความเย็นได้ดี เมื่อเผาไหม้ในที่มี O2 เพียงพอจะเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีเขม่า ย่อยสลายได้เองโดยธรรมชาติและนำมารีไซเคิลใหม่ได้ โฟมธรรมชาติจึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ผลิตง่าย ใช้คุ้มค่า ราคาถูก ไร้มลพิษ และช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี