โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแผ่นฝ้าธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สามเณรถวิล อินทร์ชัย

  • สามเณรสมนึก เรือนแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงคลวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษากระบวนการผลิตแผ่นฝ้าธรรมชาติจากกระดาษและเส้นใยของหญ้าคาโดยใช้เวลาในการหมักกระดาษ 5 วัน และเปลี่ยนน้ำทุก ๆ 2 วัน และได้นำหญ้าคามาต้มกับน้ำสบู่ 1 คืน จากนั้นนำมาตัดยาวประมาณ 2 – 4 เซนติเมต แล้วนำมาผลิตแผ่นฝ้าธรรมชาติ ได้ทั้งหมด 4 สูตร พบว่า แผ่นฝ้าธรรมชาติกระดาษกับเส้นใยหญ้าคา สูตรที่ 4 มีความหนาแน่นน้อยที่สุด คือ 0.16 เมื่อเทียบอัตราส่วนผสม และเมื่อศึกษาความแข็งแกร่ง พบว่าแผ่นฝ้าธรรมชาติที่รีบน้ำหนักได้มากที่สุดคือ แผ่นฝ้ากระดาษกับเส้นใยหญ้าคา